Tillbaka

Så här behandlar vi dina personuppgifter hos Larmtjänst

21 maj 2018

Det huvudsakliga ändamålet med Larmtjänsts verksamhet beskrivs under fliken Om oss. I syfte att uppnå detta ändamål är det ofta nödvändigt att behandla personuppgifter.  Ansvarig för denna behandling är Larmtjänst AB, 556084-4382. Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakta oss. Där finns även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.

Vilka uppgifter behandlas av Larmtjänst och varifrån kommer de?

De personuppgifter som behandlas  av Larmtjänst gäller i stor utsträckning ägare till egendom som har stulits eller försvunnit på annat sätt. I huvudsak behandlas bara sådana uppgifter som möjliggör indirekt identifiering av ägaren till försvunnen egendom, till exempel ett fordons registrerings­nummer och chassinummer eller en båts skrovnummer. I vissa fall behandlas även direkta identitetsuppgifter beträffande olika personer, till exempel kontakt­personer hos försäkringsbolag och i enskilda fall även uppgift om den skadelidande eller annan berörd person i ett försäkrings­ärende. 

Personuppgifterna kommer i huvudsak från Transportstyrelsens vägtrafikregister och från företag som har kundavtal med Larmtjänst AB. Kundföretagen är i första hand olika försäkringsföretag som är verksamma i Sverige men även vissa finans- och leasingföretag är kunder och rapporterar in upp­gifter om försvunnen egendom.

Utöver det huvudsakliga ändamål som nämnts ovan, förekommer det att person­uppgifter behand­las för administrativa behov, till exempel i samband med fakturering för en utförd tjänst som beställts av en privatperson.

Det bör också nämnas att det inte förekommer någon form av automatiserat beslutsfattande beträffande de personuppgifter som behandlas i Larmtjänsts verksamhet.

När Larmtjänst utför uppdrags­tjänster är det det uppdragsgivande försäkringsföretaget som är personuppgiftsansvarig. I dessa samman­hang agerar Larmtjänst som biträde till detta företag.

Vilka rättsliga grunder har Larmtjänst för behandlingen?

Behandling av personuppgifter regleras främst i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) men även i viss svensk lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen. Larmtjänst använder bland annat hem­sidor i verksamheten. Dessa hemsidor omfattas av utgivningsbevis. Detta innebär att delar av dataskyddsförordningen inte är tillämplig på den publicering av personuppgifter som sker på hemsidorna. Beträffande andra delar av Larmtjänsts verksamhet är dock lagstiftningen tillämplig i dess helhet.

De behandlingar som Larmtjänst utför baseras huvudsakligen på en intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i data­skyddsförordningen. Försäkringsföretagen och övriga kundföretag har ett berättigat intresse av att motverka försäkrings­relaterad och liknande brottslighet och att kunna identifiera och återföra stöldgods och annan försvunnen egendom till den rättmätige ägaren (som ofta också är den registrerade personen). Larmtjänst är en bransch­organisation som tillvaratar försäkringsbranschens gemensamma intressen i dessa av­seenden. I undantagsfall inhämtar vi dock samtycke till behandlingen. Detta gäller om du ställer en fråga om en viss båt eller motor är registrerad som eftersökt. Om du lämnar ett sådant samtycke har du rätt att senare återkalla samtycket.

Larmtjänst medverkar ibland även vid ursprungskontroller av fordon, i regel på begäran av fordons­ägaren. Förutom intresseavvägning, stöds denna del av verksamheten på regler om allmänt intresse i artikel 6.1 e i dataskyddsförord­ningen samt 2 kap 2 § p 1 i den kompletterande svenska data­skydds­lagen (2018:218). Det är ett allmänt intresse, som har författningsstöd, att fordon som registreras i vägtrafik­registret har korrekt identitet.

I samband med identifiering och återföring av stöldgods kan det förekomma att även uppgifter om lagöverträdelser måste behandlas. Detta sker med stöd av den svenska förordningen  (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Enligt 5 § punkt 1 i denna förordning får personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott, behandlas av andra än myndigheter om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Slutligen förekommer det i enskilda ärenden att Larmtjänst samarbetar med en part i tredje land, d v s ett land utanför EU/EES-området. Det handlar oftast om en polis- eller tullmyndighet i det aktuella landet. Den behandling av personuppgifter som förekommer i ett sådant ärende baseras på artikel 49.1 e dataskyddsförordningen. Enligt denna bestämmelse får person­uppgifter överföras till ett tredje land om det är nöd­vändigt för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I vissa fall grundas behandlingen dessutom på artikel 45 i förordningen, vilket innebär att landet i fråga omfattas av ett beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå.

Vilka kategorier av mottagare kan få del av personuppgifterna?

De personuppgifter som behandlas av Larmtjänst kan i första hand lämnas vidare till försäkrings­företag och andra kund­bolag samt rättsvårdande myndigheter som till exempel polis- och tullmyndigheter. Även andra myndigheter kan få tillgång till uppgifter i enskilda fall om de har lagstöd för detta. I syfte att förhindra att stulna fordon förs ut ur landet lämnar Larmtjänst undantagsvis även fordonsuppgifter till andra berörda aktörer, t.ex. rederier och hamnar. Allmänheten kan få tillgång till vissa uppgifter via Larmtjänsts hemsidor. Som nämnts ovan, omfattas publiceringen på hemsidorna till stor del inte av dataskydds­förordningen.

Hur länge lagras uppgifter?

Registrerade personuppgifter sparas i cirka tio år. Uppgifter som publicerats om stulet eller försvunnet gods är dock tillgängliga publikt endast så länge godset är efterlyst och högst två år från efterlysningsdatumet.

Tillgång till eventuella uppgifter och om något är fel

Enligt dataskyddsförordningen har den person som är registrerad vissa rättigheter. Du har bland annat rätt att få besked om Larmtjänst behandlar uppgifter om dig och att i så fall även få en kostnadsfri utskrift av dessa uppgifter.

Om du anser att någon registrerad uppgift är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära rättelse av denna uppgift. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära att uppgifter raderas. Vidare kan du i vissa fall invända mot att dina uppgifter behandlas av Larmtjänst. En sådan invändning eller en begäran om rättelse kan kombineras med en begäran om att behandlingen av uppgifterna ska begränsas under den tid ärendet utreds. För att vi ska kunna utreda och ta ställning till en invändning eller begäran om rättelse, radering eller begränsning är det önskvärt att du motiverar din begäran.

Ange alltid dina identitetsuppgifter som namn, personnummer samt folkbokföringsadress i din begäran. Ange om möjligt även registreringsnummer och/eller chassinummer för eventuella fordon.

Vår adress och övriga kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakta oss.

Du har även rätt att lämna eventuella klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten , som är tillsynsmyndighet beträffande behandling av personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten kontaktuppgifter finns på adressen www.datainspektionen.se.

 

 

 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet